Koszałek-Opałek w Ostrowie Wielkopolskim

Przedszkole w roku szkolnym 2014/2015 pracuje w oparciu o programy edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci „Od przedszkolaka do pierwszaka” – Iwony Brody. Jego autorska koncepcja dostosowana jest do założeń Podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego z dnia 23 grudnia 2008 roku oraz odpowiada zaleceniom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników. W programie tym postrzega i interpretuje się zachowania dziecięce w perspektywie transgresyjnej, sytuującej je zawsze ponad to, czego się od nich oczekuje. Punktem wyjścia uczyniono aktywność dziecka, we wszystkich możliwych jej formach.

Zakłada pełną elastyczność w toku wykorzystywania go w pracy pedagogicznej, co w rzeczywistości oznacza dostosowanie do potrzeb zespołu dziecięcego i poszczególnych jednostek. Głównym życzeniem autorek było, aby wszyscy uczestnicy procesu edukacyjnego wzajemnie chcieli siebie słuchać i przy tym dobrze się bawili, działając w różnych obszarach aktywności, możliwe jest, aby dziecko kończyło edukację przedszkolną, szczęśliwe, bogate w doświadczenia, gotowe do ekspansji w nowym środowisku szkoły. Realizowany jest również program "W kręgu zabawy" Jadwigi Pytlarczyk.

 

Nasza praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza ma na celu:

  • zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i akceptacji,
  • umożliwienie swobody w działaniu dzieci i realizacji jego własnych potrzeb i zainteresowań,
  • wyzwalanie otwartości i wrażliwości na otaczający świat i jego problemy.

Pracujemy z dziećmi stosując elementy różnych metod opisanych poniżej.