Koszałek-Opałek w Ostrowie Wielkopolskim

 

OGŁOSZENIE!

Dyrektor Przedszkola nr 16 informuje, że na rok szkolny 2024/2025 rekrutacja dzieci rozpoczyna się od 01.03.2024 r. godz. 10:00 do 18.03.2024r drogą elektroniczną. Należy się zalogować na podanej stronie:

https://przedszkola-ostrow-wielkopolski.nabory.pl/

Wniosek należy wypełnić i wydrukować idostarczyć do placówki tylko I wyboru !!! Obowiązkiem rodzica jest dostarczenie wniosku i oświadczeń do sekretariatu Przedszkola nr 16 w celu potwierdzenia rejestracji w godzinach od 7:00 do15:00. Dostarczenie dokumentów jest dobrowolne, jednak ich brak skutkować będzie wyłączeniem z udziału w rekrutacji.

Przypominamy także, że kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje liczba punktów uzyskana na podstawie spełnianych kryteriów naboru, wyszczególnionych w art. 131 ust. 2-6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.)

OGŁOSZENIE!

 W związku z Uchwałą Rady Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 25 lutego 2021 r. Nr XXIX/336/2021. od 16.03.2021 r. osoby posiadające Ostrowską Kartę Rodziny 3+ będą mogły skorzystać ze zwolnienia z 80 % opłaty za przedszkole. Zwolnione z opłaty  będą również dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  lub opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka.  Aby skorzystać z w/w ulg należy pobrać, wypełnić i oddać w biurze przedszkola stosowne wnioski, które będą dostępne na stronie internetowej naszego przedszkola  oraz w  biurze.

 

...............................................................................................................................................

  UWAGA RODZICE!

W związku z Uchwałą Rady Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2020 r.  
Nr XXIX/336/2020, od 01.02.2021. będzie naliczana opłata za pobyt dziecka w przedszkolu.

Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka będzie realizowane w godzinach 
od 8.00 – do 13.00,  a koszt jednostkowy za każdą rozpoczętą godzinę poza czasem bezpłatnego nauczania i wychowania będzie wynosić 1,00 zł.

Odpłatność będzie naliczana z góry wg wskazanych przez Państwa pełnych godzin pobytu dziecka w placówce. Deklaracje będą dostępne na stronie internetowej naszego przedszkola, które prosimy pobrać i oddać do dnia 25.01.2021.

Prosimy również o zapoznanie się ze zmianami w Statucie, które będą obowiązywały 
od dnia 1 lutego 2021.

POBIERZ DEKLARACJĘ - kliknij

zaj logopedyczne

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------