OGŁOSZENIE!!!
Dyrektor  Przedszkola nr 16, informuje, że na rok szkolny 2021/2022  rekrutacja  dzieci rozpoczyna się od 01.03.2021 r godz. 10:00 do 31.03.2021r drogą elektroniczną. Należy się zalogować na podanej stronie:

  https://przedszkola-ostrow-wielkopolski.nabory.pl/

Wniosek należy wypełnić i wydrukować i dostarczyć do placówki tylko I wyboru !!! Obowiązkiem rodzica jest dostarczenie wniosku i oświadczeń do sekretariatu  Przedszkola nr 16 w celu potwierdzenia rejestracji w godzinach od 7:00 do15:00. Dostarczenie  dokumentów jest dobrowolne, jednak ich brak skutkować będzie wyłączeniem z udziału w rekrutacji.
Przypominamy także, że kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje liczba punktów uzyskana na podstawie spełnianych kryteriów naboru, wyszczególnionych w art. 131 ust. 2-6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.)

UWAGA
 Filia Przedszkola nr 16 jest na ul. Królowej Jadwigi. Organizacyjnie oddziały podlegają pod dyrektora Przedszkola nr 16, który pełni nadzór pedagogiczny, a  nauczyciele zapewniają standard pracy jak w głównym budynku przedszkolnym. Wnioski rekrutacyjne, chętnych nowych dzieci do FILI Przedszkola nr 16, składamy również w sekretariacie na ul Partyzanckiej 15 B w budynku  Przedszkola nr 16.